Yu Zhou Chang Wan

Late night singing in a fishing boat